top of page
_DSC2099.jpg

11 / Reason vs feelings solo exhibition by Konstantin Stoynov / 11Разум срещу чувства самостоятелна изложба на Константин Стойнов 19.03.2024 -10.04.2024

Solo exhibition of painting by Konstantin Stoynov-Kosta.
In recent years, the artist's artistic search has developed in the field of abstract painting. A sphere in which the usual subject matter has been replaced by imaginative forms and colour, carrying a marked sensuality and provoking the imagination in an individual interpretation based on personal experiences.
The present exhibition is a logical continuation of the artist's artistic path, which explores the past as memories transformed over time and their dynamic emotional density - all passed through the prism of reason.
The collision between reality, perception and personal experience provoke in the creation of the paintings the mixing of different pictorial and graphic materials, each with its own specific character. This creates a strong visual statement, distinctive and different for each of the eleven works. The reading would be individual for each of the observers depending on his or her personal experience and background.
The artist also plays with the meaning of numbers, creating eleven paintings. 11 is a number that is perceived as both a symbol with strong energy and as a symbol of strong intuition, new possibilities and positive perspectives. It is a colorful catharsis of the past, visualized through the language of painting on the symbolic square format of the canvases.

Самостоятелна изложба живопис, на Константин Стойнов-Коста.
През последните години творческите търсения на автора се развиват в областта на абстрактната живопис. Сфера, в която обичайната сюжетност е заместена от имагинерни форми и цвят, носители на подчертана чувственост и провокиращи въображението в един индивидуален прочит, базиран на персоналните преживявания.
Настоящата експозиция е логично продължение на творческия път на артиста, който изследва миналото като трансформиращи се във времето спомени и тяхната динамична емоционална плътност – всичко това преминало през призмата на разума.
Сблъсъкът между реалност, възприятие и персонално преживяване провокират при създаването на картините миксирането на различни живописни и графични материали, всеки със свой специфичен характер. Това създава силна визуална изказност, отличителна и различна за всяка от единадесетте творби. Прочитът би бил индивидуален за всеки от наблюдателите в зависимост от неговия личен опит и преживявания.
Авторът играе и със значението на числата, създавайки единадесет картини. 11 е число, което се възприема едновременно като символ със силна енергия и като символ на силна интуиция, нови възможности и положителни перспективи. Това е един колоритен катарзис на миналото, визуализиран чрез езика на живописта върху символичния квадратен формат на платната.

SIGN XXIX.jpg

Poetic graphism solo exhibition by Evgeniy Pantev / Поетичен графизъм самостоятелна изложба на Евгений Пантев 22.02.2024 -16.03.2024

Poetic graphism

Evgenij Pantev has been creating and existing within the graphic media for more than tree decades. He, as a mature graphic artist remains persistent to a precise, fine and completely prudential graphic poetics. He expresses his entire artistic culture and aesthetic sensibility exclusively through the graphic art as "closed" visual medium. Particularly, by means of his tactile and dedicated respect towards "the traditional" specific technique such as dry point (intaglio printmaking), His whole expression is pure graphics artisanship. Artistic condition in which poetic graphisms, , geometrized imaginations, do express soft valuable clearness, lyrical gradation of refined conversions, a simple, but also complex disposition of the performed lines, and meticulously created graphic work of art. His "iconographic" approach is characterized by metaphorical unobtrusiveness, fragmented gestures and accentuation, as well as ascetic grammar. The decorative element is discarded in every sense. In these records there is only concerned recognizability in which nothing is recognized. Certain "clear" and simplified enigmatic, which shows the process of creation and subjective sensibility rather than reality and substance of motivational preoccupation. So far, Evgeniy Pantev in his opus articulates a calm graphic integrity that is dedicated to his own lexis, his artistic meditations and permanent inspection of the art entity of the dry point (intaglio printmaking), as a non-random choice of his personal creative act.

 Dejan Budjevac

Поетичен графизъм

Евгений Пантев твори и устоява в областта на графичното изкуство  повече от три десетилетия. Като зрял график и художник, той остава последователен на една прецизна, фина и напълно обмислена графична поетика. Той изразява, цялата си артистична култура и естетическа чувствителност, изключително чрез графиката като "затворено" визуално изкуство. Особено с осезаемата си тактилност и всеотдайното уважение към „традиционната” специфична техника като сухата игла (дълбок печат). Целият му израз е чиста графична артистичност.  Геометричните въображения изразяват мека тонална прозрачност, лирична градация на изискани сливания, просто, но и сложно оформление на получените линии и прецизно изработена графична рисунка. Неговият "иконографски" подход се характеризира с метафорична ненатрапчивост, фрагментарни жестове, подчертаване и аскетична граматика. Декоративният елемент е отхвърлен във всеки смисъл. В тези записи има само предметно разпознаване, в което нищо не се разпознава. Една „ясна” и опростена загадъчност, която изразява повече процеса на създаване и субективната чувствителност, отколкото реалността и материята на мотивационната преокупираност. Евгений Пантев, с предишния си опус, артикулира тиха графична цялост, посветена на собствената му лексика, на неговите артистични медитации и на постоянната проверка на художествената същност на сухата игла (дълбок печат), като неслучаен избор в личният творчески акт.

Деян Буджевац

Elena Krasteva-21x21-2023.jpg

Exhibition of the participants in the abstract art competition 21x21 2023 / Изложба на участниците в конкурс за абстракнто изкуство 21х21 2023 21.12.2023-21.02.2024

First prize Elena Krasteva Bulgaria, shared second prize - Svetla Radulova Bulgaria, Darina Peeva Bulgaria and Radimira Yordanova Bulgaria, Participants Award Vasil Vasilev-Vaso / Първа награда Елена Кръстева България, споделена втора награда - Светла Радулова България, Дарина Пеева България и Радимира Йорданова България, Награда на учасниците Васил Василев-Васо България

The exhibition is made possible with the financial support of the NFP under the programme: 'Restoration and Development of Private Cultural Organizations 2022" / Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на НФК по програма: "Възстановяване и развитие на частни културни организации 2022" България

We are grateful to the jury: Albino Pitti - artist Italy, Natalia Udrea - artist, Romania, Martina Karaivanova - artist, Bulgaria, Anelia Raykova - artist, Bulgaria, Stoyan Kutsev - artist, Bulgaria, Svetlozar Stoyanov - Svesto - artist, Bulgaria, Zlatka Pentova - artist, Bulgaria. / Благодрим на журито: Албино Пити - артист Италия, Наталиа Удреа - артист, Румъния, Мартина Караиванова - артист, България, Анелия Райкова - артист, България, Стоян Куцев - артист, България, Светлозар Стоянов - Свесто -артист, България, Златка Пентова - артист, България

No-filter-Rayna-Stoymirova-06.jpg

No Filter solo exhibition by Raina Stoymirova / Без филтър самостоятелна изложба на Райна Стоймирова
11 11 2023 - 29 11 2023 

In her third solo exhibition at [a] cube contemporary gallery, Raina presents the project "No Filter" - abstract works in the direction she is currently working, created for the gallery space.

The exhibition is made possible with the financial support of the NFP under the programme: 'Restoration and Development of Private Cultural Organisations 2022'

Самостоятелна изложба живопис на Райна Стоймирова.
В третата си самостоятелна изложба в галерия [a] cube contemporary, Райна представя проекта "Без филтър" - абстрактни произведения, в посоката в която работи в момента, създадени за пространството на галерията.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на НФК по програма: "Възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

DSC_1571.jpg

Short  stories from the beach solo exhibition by Plamen Rusev / Кратки истории от плажа самостоятелна изложба на Пламен Русев
24 10 2023 - 11 11 2023 

"Short Stories from the Beach" are memories from the summer that turn into dreams for the next... The abstract tales of the artist lead the viewer to the sea... where it all began. Seven abstract paintings created with ease.
The vernissage will be from 17:30 to 20:00 on Tuesday 24 October 2023, the exhibition will run until 11 November 2023

"Кратки истории от плажа" са спомени от лятото, които се превръщат в мечти за следващото... Абстрактните приказки на артиста водят зрителя към морето... откъдето е започнало всичко. Седем абстракнти картини, създадени с лекота.
Вернисажът ще е от 17:30 до 20:00 на 24 октомври 2023 година - вторник, изложбата ще продължи до 11 ноември 2023 година

The exhibition is supported by the National Culture Fund - "Program for the recovery and development of private cultural organizations 2022" /Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура - "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

martina karaivanova

Rubik's Cube solo exhibition by Martina Karaivanova/ самостоятелна изложба на Мартина Караиванова 04 10 2023 - 21 10 2023

"Rubik's Cube" contains 28 paintings united in 8 cycles, created especially for the gallery space "[a] cube".
Rubik's Cube, better known as Rubik's Cube, is a mechanical conundrum invented by Hungarian sculptor and architect Ernie Rubik. Thus, quite naturally, the exhibition's motto emerged as a curtsy to interior design and the gallery's name, and a wink to its creator, the gallerist-architect Enlil Enchev. But this is not a mere play on words. The cube carries its own suggestion. Geometrically stable, it gives a sense of weight, balance and strength. Such are also the characteristics of 
the square - the only format used in this variation of the exposition, allowing for different ways of arrangement (like the Rubik's cube).
The small format is a deliberate challenge sought by the artist and a reference to one of the four variations of Rubik's Cube - the so-called "pocket format". The size is sometimes pointless. It is not the real point. The point of "hugeness" is to make it relevant to the content and message of the work. In that sense, this small-sized exhibit has a static look - the Rubik's Cube is like that before we start stacking it - but it actually manages to create a sense of moving and continuous processes - as they begin when we pick it up). At the same time, the visual code of the author's idea in the title is found, as unobtrusively as possible.
And the idea is not something static. Our concept of an idea is constantly changing. It also depends on the viewer.                                                          Martina Karaivanova

„Rubik's Cube“ съдържа 28 картини обединени в 8 цикъла, създадени специално за пространството на галерия „[a] cube“.
Кубът на Рубик, по-известен като кубчето на Рубик, е механична главоблъсканица, изобретена от унгарския скулптор и архитект Ерньо Рубик. Така съвсем естествено се появи мотото на изложбата като реверанс към дизайнерския интериор и името на галерията и намигване към нейния създател – галериста архитект Енил Енчев. Но това не е самоцелна игра на думи. Кубът носи собствено внушение. Геометрически стабилен, той придава усещане за тежест, баланс и сила. Такива са и характеристиките на 
квадратът – единственият използван формат в тази вариативна експозиция, даваща възможност за различни начини на подредба (като кубчето на Рубик).
Малкият формат е съзнателно търсено предизвикателство от автора и препратка към  един от четирите варианти на „Rubik's Cube“ – т.н. „джобен формат“. Размерът понякога е безцелен. Не в него е истинският смисъл. Смисълът на „огромността“ е тя да има отношение към съдържанието и посланието на творбата. В този смисъл тази малка по размери експозиция носи статичен вид – такова е кубчето на Рубик преди да започнем подреждането му, но всъщност успява да създаде усещане за движещи се и непрекъснати процеси – каквито започват, когато го вземем в ръце). Същевременно е намерен, максимално ненатрапчиво,  визуалният код на авторовата идея заложена в заглавието.
А идеята не е нещо статично. Понятието ни за идея се променя постоянно. То зависи и от зрителя.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на НФК по програма: "Възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

se7en poster FB

Group abstract art exhibition / Обща абстрактна изложба 14 06 2023 - 1 07 2023

With the exhibition "se7en" we will finish this season. 

Presenting seven works by seven of the gallery's artists: Anelia Raykova, Elitsa Baramova-Baramo, Delya Chausheva, Ivaylo Stoimenov, Stanislava Stoyanova, Svetlozar Stoyanov-Svesto and Stoyan Kutsev - one photographer and six abstract painters with different techniques and techniques, but united by excellent aesthetics. The result of the exhibition is impressive and worth seeing.

The exhibition will run until 1 July 2023.

The exhibition is made possible with the financial support of the NFP under the Programme for the Recovery and Development of Private Cultural Organizations 2022

С изложбата "се7ем" , ще завършим този сезон. Представяме седем произведения на седем от излагащите в галерията артисти: Анелия Райкова, Елица Баръмова-Барамо, Деля Чаушева, Ивайло Стоименов, Станислава Стоянова, Светлозар Стоянов-Свесто и Стоян Куцев - един фотограф и шест абстрактни живописци с различни похвати и техника, но обединени от отлична естетика. Резултатът от изложбата е впечатляващ и си струва да се види.

Изложбата ще продължи до 1 юли.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на НФК по програма: "Възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

nikolay russev

Retrospective exhibition of Nikolay Roussev / Ретроспективна изложба живопис на Николай Русев 25 05 2023 - 13 06 2023

Nikolay Roussev 1962-2020. was a  member of the Union of Bulgarian Artists. With over 42 solo exhibitions in Bulgaria. He has participated in many general expositions of the Union of Bulgarian Artists. He has had solo exhibitions in France, Belgium, Czech Republic, Cyprus, Serbia, Bosnia and Herzegovina.
The present exhibition will present selected abstract works.
The exhibition is made possible with the financial support of the NFP under the Programme for the Recovery and Development of Private Cultural Organizations 2022

 

Николай Русев 1962-2020. Член е на Съюза на българските художници. С над 42 самостоятелни изложби в България. Участвал е в много общи експозиции на СБХ. Има самостоятелни изложби във Франция, Белгия, Чехия, Кипър, Сърбия, Босна и Херцеговина.
В настоящата изложба ще бъдат представени подбрани абстрактни творби.
Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на НФК по програма: "Възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

Stoyan Kucev

Grey Zone / Zона Сиво paintings by Stoyan Кutcev / Изложба живопис на Стоян Куцев 31 03 2023 - 13 05 2023

The fear that surrounds us - zoning out.The fear that twists our senses into a grey mass of perceptions.The fear that depersonalizes and formalizes us.The fear that divides us and turns us into a pack ready to tear and kill!Страхът, който ни огражда - зонира.Страхът, който преобръща сетивата ни в сива маса от възприятия.Страхът, който ни обезличава и формализира.Страхът, който ни разделя и превръща в глутница, готова да разкъсва и убива!


Тhe exhibition will run until March 28, 2023 The exhibition is made possible with the financial support of the National Culture Fund under the programme "Restoration and Development of Private Cultural Organizations 2022" / Изложбата е осъществена с финансовата подкрепа на Нацинален фонд Култура по програма "Възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

21x21 2022

Fourth abstract art contest 21x21 2022

The exhibition with the accepted works from the fourth abstract competition 21x21 2022 will open on February 28 from 17:00 to 20:00, during the vernissage we will announce the winners. This year there were over 120 online submissions of which 84 were accepted for final judging. In the final phase of the competition, artists from Bulgaria, Hungary, Romania, Poland, the Republic of Northern Macedonia and Latvia participated.
Тhe exhibition will run until March 28, 2023 The exhibition is made possible with the financial support of the National Culture Fund under the programme "Restoration and Development of Private Cultural Organizations 2022" 

Изложбата с приетите произведения от четвърти абстрактен конкурс 21х21 2022 ще открием на 28 февруари от 17:00 до 20:00, по време на вернисажа ще обявим победителите. Тази година имаше над 120 подадени онлайн кандидатури от които 84 бяха приети за финално журиране. Във финалната фаза на конкурса, участват артисти от България, Унгария, Румъния, Полша, Република Северна Македония и Латвия. Изложбата ще продължи до 28 март 2023

Изложбата е осъществена с финансовата подкрепа на Нацинален фонд Култура по програма "Възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

fragile poster

FRAGILE

exhibition of Enil Enchev.
"It was September 11, 2001, we had just checked into our hotel in Naples and CNN was on, the host was Ralitsa Vassileva, on the screen behind her one of the World Trade Center towers was on fire, I thought they did the special effects pretty well and then the second plane hit the other tower, there was a commotion in the studio... the horror suddenly comes over you, it squeezes your throat, it breaks your train of thought... We found out it wasn't a movie, later we learned the details...
The next day we were in Pompeii... a sad day... I thought the same thing had happened to these people, out of the blue, in minutes... life was over, but it was Vesuvius, not some inhumans...
The whole FRAGILE project is based on this memory and the days since February 24, 2022. It's a natural extension of the WRONG project, but back then - 2020 was more about human stupidity and lack of self-preservation instinct during the pandemic.
Putin's invasion of Ukraine showed how fragile everything is and how incomprehensible and unacceptable it is for a person with a normal value system to stand on the side of civilized nations, on the side of goodness and humanity..."
The vernissage will be from 17:00 to 20:00 on Tuesday, 14 February.

The exhibition is organized with the financial support of the "National Culture Fund" under the "Creative Grants 2022" and "Program for the Restoration and Development of Private Cultural Organizations 2022"

изложба на Енил Енчев.
"Беше 11 септември 2001, тъкмо се настанихме в хотела в Неапол и пуснахме CNN, водеща беше Ралица Василева, на екрана зад нея едната кула на Световния търговски център гореше,  помислих си, че доста добре са направили специалните ефекти и тогава вторият самолет удари другата кула, в студиото настана суматоха… ужасът те обзема изведнъж, стиска гърлото, нарушава потокът на мислите… Разбрахме, че не е филм, по-късно научихме подробностите…
На другият ден бяхме в Помпей… тъжен ден… помислих си, че с тези хора, се беше случило същото, изневиделица, за минути… животът беше свършил, но е бил Везувий, а не някакви нечовеци…
Целият проект FRAGILE е базиран на този спомен и на дните от 24 февруари 2022 насам. Той е естествено продължение на проекта WRONG, но тогава - 2020 година визирах повече човешката глупост и липсата на инстинкт за самосъхранение по време на пандемията.
Нахлуването на путин в Украйна показа, колко е крехко всичко и колко непонятно и неприемливо е за човек с нормална ценностна система, застанал на страната на цивилизованите народи, на страната на доброто и човечността…"
Вернисажът ще е от 17:00 до 20:00 във вторник, 14 февруари.

Изложбата се организира с финансовата подкрепа на "Национален фонд Култура" по програма "Творчески стипендии 2022" и "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

Delia Chauscheva

TIME SLOT / ВРЕМЕВИ ПРОРЕЗ

Time slot Solo exhibition  by Delia Chauscheva / Времеви Прорез Самостоятелна изложба живопис на Деля Чаушева 14.12.2022 - 21.01.2023

The time we live in is stung by a severe pandemic. Then the war arrested our souls / Времето, в което живеем, e жигосано от тежка пандемия. След това войната арестува душите ни

The exhibition is supported by the National Cultural Fund under the Creative Scholarships Programme and the Programme for the Recovery and Development of Private Cultural Organizations 2022 / С финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма „Творчески стипендии“ и "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

Mehmed

SELF-HARM / САМОНАРАНЯВАНЕ

Solo exhibition photography by Ivaylo Stoimenov 22.11.2022 -09.12.2022 / САМОНАРАНЯВАНЕ Самостоятелна изложба фотографии на Ивайло Стоименов 22.11.2022 - 09.12.2022

A roam of the unconscious, before the ego takes place.

Всеки участник получава негативна плака, върху която оставя своя отпечатък. Нараняването се случва предварително, преди появата на образа, което позволява първично, инстинктивно действие, допир до неосъзнатото. Несенсибилизиран филм позволява пълно отделяне на образа от околното. Инфрачервена светлина засилва концентрацията, разкривайки характерния за серията поглед,
и създава високо контрастно изображение. / Each participant receives a negative plaque(light sensitive film), on which they are to leave their mark. This way the “harm” comes before the image is taken, before the self even exists. This allows for pure, instinctive action, working as a kind of unconscious therapy, outside the boundaries of the ego. Blue-sensitive emulsion allows for complete separation of the image from the background.
Bright infrared light increases concentration, exposing the series’s characteristic look and creating a distinctive high-contrast image.

The exhibition is supported by the National Cultural Fund under the Creative Scholarships Programme and the Programme for the Recovery and Development of Private Cultural Organizations 2022 / С финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма „Творчески стипендии“ и "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022" /

Will

Guardian Angels / Ангели Пазители

Solo exhibition, painting, by Elitsa Baramova-Baramó 03.11.2022 -19.11.2022 / Самостоятелна изложба, живопис, на Елица Баръмова-Барамó 03.11.2022 - 19.11.2022

The exhibition is supported by the National Cultural Fund under the Creative Fellowships Programme and the Programme for the Recovery and Development of Private Cultural Organizations 2022 / С финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма „Творчески стипендии“ и "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022" /

Beyond the love

Introspection / Интроспекция

Solo exhibition, painting, by Vasil Vassilev-Vaso in [a] cube contemporary gallery. The vernissage is from 17:30 to 20:00 on October 20th. The exhibition will run until November 2, 2022.
The artist about his exhibition:
Introspection is a contemplation of the self, it is an observation of things within the self, a kind of reflection of feelings and emotions... which quite predictably led to this exhibition. My new works are my new reading of painting as a matter, as an experiment, and a conscious search for the spiritual invisible substance between the corruptible and the incorruptible... these things are the main problem that preoccupies me at the moment...
With the financial support of the "National Cultural Fund" under the "Program for the Restoration and Development of Private Cultural Organizations 2022"

Самостоятелна изложба, живопис, на Васил Василев- Васо в галерия [a] cube contemporary. Вернисажът е от 17:30 до 20;00 часа на 20 ти октомври. Изложбата ще продължи до 2 ноември 2022г.
Артистът за изложбата си:
Интроспекция е съзерцаване на собственото Аз,  това е наблюдение на неща вътре в самия себе си, вид рефлексия на чувства и емоции… които съвсем предвидимо доведоха и до тази изложба. Новите ми творби, са с мой нов прочит за живописта като материя, като експеримент, и съзнателно търсене на духовната невидима субстанция между тленното и нетленното... тези неща са главния проблем който ме занимава в момента...
С финансовата подкрепа на "Национален фонд култура" по "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

svesto

Синкретично / Syncretic

Solo exhibition by Svetlozar Stoqnov-Svesto / Самостоятелна изложба на Светлозар Стоянов-Свесто 29.09.2022 / 15.10.2022

The author about his exhibition:

I follow my life path and feel gratitude when it touches the endless spiral of art. The reflections from this touch, have different manifestations, but can be gathered in one place, in a syncretic implication. 

Syncretic is the name of an exhibition featuring painterly abstractions, photographic prints and short poetic texts that share common intersections - the artist, the topos, the associative references between them. 

The pictorial abstractions, in the context of this concept, deliberately reflect a rather broad pictorial register - from more typical and balanced compositions to more challenging and eccentric plastic experiments. The eclectic suggestion is reinforced by the deliberate use of a variety of technical approaches in the construction of the individual works.
A syncretic relationship between image and text was already present in my first exhibitions - Gallery of the SBH, Shumen 1993, Nava Gallery, Sofia, 1994, etc. Now I again use short authorial texts, which I avoid calling poetry because I do not perceive myself as a poet, but only as a seeker of intellectual extrapolation. 
The series of artistic, photographic finds called "Accidental Painting" I also started as a joke, as a panacea against the pandemic. The serious conclusions came a little later, when I realized that even in the most absurd, ugly and creepy places, there can be hidden bits of a noble aesthetic. As long as you find it, feel it and frame it... 

The exhibit Syncretic, presented in a cube contemporary is a confluence of three elements in static contact, but the idea is kinetic and can evolve in different aspects and new directions. 
The exhibition is supported by the National Cultural Fund under the Creative Scolarships Programme and the Programme for the Recovery and Development of Private Cultural Organizations.

Авторът за своята изложба:

Следвам своята житейска пътека и изпитвам благодарност, когато тя се докосва до безкрайната спирала на изкуството. Рефлексиите от този допир, имат различни проявления, но могат да се съберат на едно място, в синкретична импликация. 

Синкретично е името на изложба, в която се представят живописни абстракции, фотографски принтове и кратки поетични текстове, които имат общи пресечни точки - автора, топоса, асоциативните препратки помежду им. 

Живописните абстракции, в контекста на тази концепция, преднамерено отразяват доста широк изобразителен регистър - от по-типични и балансирани композиции до по-предизвикателни и ексцентрични пластични експерименти. Еклектичното внушение се подсилва и от целенасоченото използване на разнообразни технически подходи, при изграждането на отделните работи.
Синкретична връзка между изображение и текст имаше още в първите ми изложби - галерия на СБХ, Шумен 1993, галерия Нава, София, 1994 и т. н. Сега отново използвам кратки авторски текстове, които избягвам да нарека поезия, защото не се възприемам като поет, а само като търсач на интелектуална екстраполация. 
Серията от артистични, фотографски находки, наречена "Случайна живопис", също започнах на шега, като панацея срещу пандемията. Сериозните изводи дойдоха малко по-късно, когато осъзнах, че и на най-абсурдните, грозни и страховити места, може да се спотайват късчета самородна естетика. Стига да я откриеш, усетиш и кадрираш... 

Експозицията Синкретично, представена в a cube contemporary е средоточие на три елемента в статичен контакт, но идеята е кинетична и може да се развива в различни аспекти и нови посоки. 
Изложбата се реализира с подкрепата на Национален фонд култура по програма „Творчески стипендии“ и "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации"

man hat

Homo technicus vs Homo sapiens

Solo exhibition by Tsvetelina Dimitrowa 05.07.2022 / 15.07.2022

Homo sapiens, also called intelligent man, is a species of large mammal distinguished by its desire to understand and influence the world around it. In its quest for perfection, it develops a sense of beauty, aesthetics, and a desire for self-expression that leads to cultural innovations such as art, literature, and music. It disappeared in the early 20th century as the next species, Homo technicus, emerged through evolution. After the emergence of the new man, the development of technology, digital devices, artificial intelligence, social applications, etc. began.
The exhibition includes 11 photographic reproductions of famous artists such as Van Gogh, Michelangelo, René Magritte, Frida Kahlo and others. Each of the works includes as part of its body computer components that Tsvetelina Dimitrova assembled herself. Some of them are: eye, ear, brain, heart, tongue, thyroid gland, etc.
Homo technicus vs Homo sapiens is an addition to the author's previous project - Homo technicus. The aim of the new project is to evolve, creating many themes to think about the interaction between humans and technology. The presentation of the classical paintings and the imposition of the parts of the Homo technicus project juxtapose the man of the past (Homo sapiens) and the man of the present/future (Homo technicus). 
With the financial support of the National Culture Fund under the Creative Fellowships Programme.

ETER

URANIA...

Solo exhibition by GALINA ALEKSANDROVA - RED 26.05.2022 / 17.06.2022

"Urania is the muse of astronomy, geometry, and poetry. Translated, it means celestial. It is often associated with universal love. Urania inherits the strength and power of her father Zeus and the beauty and grace of her mother Mnemosyne.

The paintings in this exhibition , continue my search and interest in the vast and immeasurable spaces - galaxies, universes, the cosmos. Spaces filled or empty with vacuum or energy keep me curious. In this exhibition, unlike the previous one, I am much more specific because some of my paintings have titles - Uranus, Mars, Aether Wind, Urania... With my cosmogony I recreate the world with crystal clarity, with love and with an inner alphabet that interprets all the mysteries.

In the paintings you will see my thought structures, energy and warm light. Highly expressive they have movement and a life of their own because abstraction is the path of the soul." The exhibition will run until June 17th.

BLURRED POSTER

BLURRED

Solo exhibition of Karina Popova from 24 January to 11 February 2023. Vernissage on January 24 from 17:00 to 20:00.
Without documentary and non-illustratively rendered subjects, the photographs and rushes in "BLURRED" will lead viewers to free associations, but set in the direction for the vague and non-specific feeling. 

Often we leave a place, but to truly part we need to have withdrawn emotionally as well. Returning somewhere, searching in the lights and darknesses of a city's places, we always find. I reveal what I have found, through photo stories and drawings that do not have a single narrative and are realized in different media... The stories that began two years ago continue to evolve and live on today. I am excited by the questions: how do we humans contribute to the perception of a space? How do we inhabit places, what extra do we take or give to them? 

Searching and finding are characteristic of the visual arts. Photography sharpens our senses, makes us witness different situations, but also involves us in mysterious stories that remain to belong to the place they were born. We are wanderers, and along the line of time, numerous sights, incidents, encounters are strung out before our eyes - some stay alive longer than others and become treasures - like architecture preserving history or ships sailing thousands of miles to realize an idea and aspiration.
The remaining memories sink as if into a fog, and a mystical ambiguity remains pulsing between dream and reality. When we change the optics of our condition, do we influence our memories and ideas?
With the financial support of the National Culture Fund under the Creative Scholarship Programme and the Restoration and Development Programme for Private Cultural Organizations 2022

Самостоятелна изложба на Карина Попова от 24 януари до 11 февруари 2023 година. Вернисаж на 24 януари от 17:00 до 20:00 часа.
Без документално и извън илюстративно предадени сюжети, фотографиите и руснките в „BLURRED” ще водят зрителите към свободни асоциации, но поставени в посоката за неясното и неконкретно усещане. 

Често напускаме дадено място, но за да се разделим наистина е необходимо да сме се 
оттеглили и емоционално. Връщайки се някъде, търсейки в светлини и тъмнини по местата на даден град, винаги откриваме. Аз разкривам намереното, чрез фотоистории и рисунки, които не е с един наратив и са реализирани в различнии медии... Историите, започнали преди две години продължават да се развиват и живеят и днес. Вълнувам се от въпросите: Как ние хората допринасяме за възприятието на дадено пространство? Как обитаваме местата, какво допълнително им взимаме или даваме? 

Търсенето и намирането са характерни за визуалните изкуства. Снимането изостря сетивата ни, прави ни свидетели на различни ситуации, но и ни въвлича в тайнствени истории, които остават да принадлежат на мястото, на което са родени. Ние сме скитници и по линията на времето пред очите ни се нижат многобройни гледки, случки, срещи – някои остават живи по-дълго от други и се превръщат в съкровища – като архитектурата пазеща историята или корабите преплавали хиляди километри, за да осъществят някаква идея и стремеж.
 
Останалите спомени се потапят сякаш в мъгла и остава една мистична неяснота пулсираща между сън и реалност.Когато сменим оптиката на нашето състояние, дали влием на нашите спомени и идеи?
С финансовата подкрепа на Национален фонд Култура по програма "Творчески стипендии" и "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

gravity

Gravity / Гравитация

GRAVITY Solo exhibition by PANCHO MALEZANOV / ГРАВИТАЦИЯ ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА ПАНЧО МАЛЕЗАНОВ 11.05.2022 / 25.05.2022

With the financial support of the National Culture Fund under the Creative Fellowships Programme / С финансовата подкрепа на Национален фонд Култура по програма "Творчески стипендии"

Darina Zlatareva

DEDICATED...

Solo exhibition by Darina Zlatareva 03.02.2022 / 22.02.2022

Dear friends, season 2022 we will open with the exhibition  of Dirina Zlatareva "Dedicated..."  Dari won second  prize at last   year's  21x21 Abstract Art Competition  organized by the [a]cube contemporary.  An exceptional colorist, she presents exquisite abstract paintings in her project.

ICON 21

WRONG

Solo exhibition by Enil Enchev 27.12.2021 / 28.01.2022

The last exhibition of the year is WRONG - painting by Enil Enchev... "a project conceived a year or two ago, when listening to Röyksopp's Rong, I thought you could ask someone in a beautiful and elegant way what was wrong with them..."

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

deserted

BETWEEN THE MASKS

Solo exhibition by Romil Kalinov of 09.11.2021 / 23.11.2021

"the art of looking at the reflection of the landscape through a silver mirror

MIRROR

Since ancient times, people have loved to look around their appearance, their face already. Initially in a calm water surface, then in finely polished

a piece of precious metal. So gradually the mirror appears. Early specimens are created from gold, silver and copper. Then the Venetian crystals were mastered. silver mirrors – they were terribly expensive, incredibly beautiful and a priority only of the higher level. Later, the emulsion applied to the glass becomes thinner, very often mixed with aluminum, lead and mirrors go down. Become available to all. Well, now they are not perfect like those, the Venetians of the XVII century, but prosaically

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

Aerial

AERIAL

Solo exhibition by Albena Steniovska-Egloff of 09.11.2021 / 23.11.2021

"the art of looking at the reflection of the landscape through a silver mirror

MIRROR

Since ancient times, people have loved to look around their appearance, their face already. Initially in a calm water surface, then in finely polished

a piece of precious metal. So gradually the mirror appears. Early specimens are created from gold, silver and copper. Then the Venetian crystals were mastered. silver mirrors – they were terribly expensive, incredibly beautiful and a priority only of the higher level. Later, the emulsion applied to the glass becomes thinner, very often mixed with aluminum, lead and mirrors go down. Become available to all. Well, now they are not perfect like those, the Venetians of the XVII century, but prosaically

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

poliphonic

POLYPHONIC

Solo exhibition by Raina Stoimirova of 21.10.2021 / 06.11.2021

Raina is an excellent colorist and, in this exhibition, - a project specifically for a gallery [a] cube contemporary, does not run away from itself... abstract art and music are close, we only perceive them on a different spectrum, so "polyphonic" sounds as "colorful"

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

MB - IS NOT MB CORE

MY BRAIN IS NOT MY BRAIN - MY BODY IS NOT MY BODY

Solo exhibition by Vania Valkova of 05.10.2021 / 20.10.2021

The graphics installation + video projection.     

 

Composition of digital graphics, mixed technique (50x50 cm, foamboard boards. The visions on the boards are the result of computer-generated images and photography of real pictures from the MRI magnetic resonance imaging of my brain .

+ real video from filmed incisions of the brain

+ art animation.

+ stickers in black with the elements (thought codes) mounted on the floor under the

+ info cards (7x10 cm.)  with "thought codes" and contact information and a website with the images themselves,online.

 

The project is inspired by the recurrent Nuclear Magnetic Resonance (MRI) study of my brain and the cervical spinal cord.

While lying motionless in a narrow tube of the MRI device, with a reduced amount of oxygen, being subject of a powerful magnetic field, my mind creates different visual forms and hearing perceptions. In the work I show part of 2D computer transformations (pressure, bending, twisting, drawing, vibration, cold and hot pressing and blowing) of two simple two-dimensional shapes, creating an emotional-visual code as a result of these perceptions. During my study, my body is not really my body. I'm losing gradually its physical perceptions: for Above-Below, Left-Right, Heat-Cold, Narrow-Wide, Little-Big, Pain-No Pain.

 

COLOR CODE in the project

- black - sinking, limit, inability to move, restraint and weight sensation, fatigue, leg stiffness, arms, head, neck, crushing sensation and crushing of perceptions

- cyan – electronic, digital color = alienation, artificial perceptions and distance

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

result

THE ABSTRACT MIND

Solo exhibition by Andrea Djivanova of 08.07.2021 / 08.08.2021

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

Vasil Vasilev Vaso 9.jpg

SYNTHESIZED SPACES

Solo exhibition by Vasil Vasilev-Vaso of 19.06.2021 / 07.07.2021

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

Korepetitor

RIVERS AND TIDES

Solo exhibition by Anelia Raykova of 21.05.2021 / 18.06.2021

Anelia Raykova presents picturesque canvases in her fourth exhibition in  gallery [a]cube contemporary. Winner of two awards  from  competitions  organized  by the gallery  - "42x42" 2016  and  "21x21" 2019. And  in  this  exhibition , abstraction  has  a  fine,  poetic  second  plan.

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

Delia Chausheva Parareality

PARAREALITY

Solo exhibition by Delia Chausheva of 27.04.2021 / 18.05.2021

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

Cvetelina Stefanova her phases

The abstract art contest ‘21x21" 2021

Group exhibition of 14.02.2021 / 26.04.2021

The third edition of the abstract art contest ‘21x21’ took place during the pandemic. During the lockdown period the works travelled to Bulgaria for a long time, but eventually the final exhibition was of great quality and went on from March 14th to April 26th, 2021. There were works from 89 artists from Bulgaria, Latvia, Hungary, Romania, Russia, Poland, Portugal and Ireland.                                                  
The jury consisted of: Romil Kalinov - artist, Elena Krasteva - scientist and photographer (first place winner of last year’s edition of the contest), Desislava Deneva - artist (second place winner), Anelia Raikova - artist and first place winner from 2019, Morena Stefanova - Archaeologist, Research Associate, Egyptian Department  at the Metropolitan Museum of Art in New York, Onnik Karanfilian - artist, Stoyan Kutsev - artist, Teodora Burgudjieva - writer, Todor Raikov - artist, and Geya Antonova - designer. The judging process was, as always, fully anonymous.
First place is awarded to Tsvetelina Stefanova for the work ‘Her phases’. Second place is shared between Biser Lazarov, Darina Zlatareva and Martina Karaivanova. This year the inaugural prize ‘Friend of the Gallery’ goes to the established graphical artist Ivan Ninov, and the audience award goes to Elitsa Baramó.
We thank all participating artists for the excellent works they sent, as well as the jury for its diligent work in assessing them.
The purpose of the ‘21x21’ contest is to capture a moment in time for abstract art in Bulgaria and aboard, and to gather in one common space artists and explorers with similar interests.
We hope that in 2022 we will see you again for the fourth edition of the ‘21x21’ contest in gallery [a] cube contemporary.

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

Ganges River

Passing and Remaining Landscapes / Parallel Realities project

Solo exhibition by Elitsa Baramó 18.02.2021 / 08.03.2021

Parallel Realities Project

On the expansion of consciousness and the laws of contingency

The abstract pictorial compositions are superimposed with author's photographs of nature and the traces of man in it, connected with visual symbols and their presence in the linguistic semantics. The message refers to the creative energy of the word, the creativity of self-knowledge, self-reflection as a path to the other and the identity. Parallel reality as something not so distant, an alternative for relaxation in a stolen pause.… as a reflection in the show cases superimposed on reality or the lights on the wet asphalt. Awareness of what is before our eyes… for joy of light and search for signs without unnecessary fatalism.

Parallel realities realize simultaneously all possibilities. Without undo. Where is the beginning of this all-embracing probability, or where is the entrance to the garden with paths going apart? - They may be the physical side of rebirth, when you can (or cannot) choose a new life.

What should be the relationship original vs. copy?.… And other questions-answers.… The original is one-of-a-kind, it inspires. It can be the object of mimesis (imitation) and cultural continuity. Dummies are a convenience, in which the copy has a cognitive and educational function. But if we lose the thread, the copy displaces the original. The archetypal position is already taken by the copy or by the copy of the copy, etc., a hall with mirrors, in which only the reflection of the original has entered...

Elitsa Baramó
Translated from Bulgarian by Nelly Tchalakova

Passing and Remaining Landscapes project

 

Reflections on the perception and selective nature of memory.

There are landscapes which pass and landscapes which remain. Sometimes we have no control. But it is up to us to decide how we perceive things: as a part of life that will pass or a place and a state in which we want to stay.

Landscape is a synthesis between man and the environment. It can also be a quantum reflection of time in the changing matter or in the immaterial, such as memory is.

The PASSING landscapes are vaguely specified, almost on the fiction’s fringes of their reality. They bear no references to any events and personal experiences. The REMAINING landscapes are fixed more steadily in the memory and they are objectified as a reality that can be proven. They are related to introspection and our internal metrics.

But if the contemplator and the landscape are at rest, the landscape remains and there is someone to observe.… When no one is watching, there is no landscape too.
.…Greetings from Schopenhauer.

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

EK

OUTSIDE! / DEHORS!

Solo exhibition by Elena Krasteva 28.01.2021 / 17.02.2021

Еlena Krasтeva is the winner of the first prize in the second competition 21x21

Help, I'm suffocating! Let me out, open windows and doors! And break the locks, they're everywhere! I see my leg fluctuating on the doorstep... Am I going to cross it, or am I just going to imagine how it is somewhere else? Everyday life, which seemed banal to me, becomes suddenly mysterious. And even the graffiti on the walls of the city unveils hidden paintings. The light brings change, and suddenly everything comes to life and makes sense... Objects abandoned in the deserted streets testify that there was once life here. Traces of an ancient human presence just like in Pompeii or elsewhere in the world. There was life here, let him come back!

 

Michel-Albert Vanel

Au secours, j’étouffe ! Sortir, ouvrir les portes et les fenêtres ! Et faites sauter les verrous, il y en a partout ! Je vois mon pied hésitant sur le seuil à sorti... Vais-je le franchir, ou seulement imaginer l’ailleurs? Le quotidien, qui me semblait banal devient soudain mystérieux. Et même les graffitis sur les murs de la cité révèlent des tableaux cachés. La lumière apporte le changement, et soudain tout bouge, et tout prend du sens… Les objets abandonnés dans les rues désertées attestent qu’il ici, autrefois, il y eut une vie. Traces d’une ancienne présence humaine, tout comme à Pompéi, ou en d’autres lieux. Là était la vie, enfin qu’elle revienne!

 

Michel-Albert Vanel

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”

ink drawing

DREAMS

solo  exhibition by KARINA POPOVA 05.12 / 20.01.2021

The works I present in this exhibition and in this special space, gallery [a] cube contemporary are an installation of porcelain objects and a series of drawings with ink. This is a true and personal story, but inspired by dreams. Maintaining a surreal connection between reality and fiction, through mirrors and reflections, duplication of reality is conveyed in my visual searches and discoveries. In our dreams, ideas are born, unreal things happen, and yet they are an unsolved and profound mystery to all of us. Every idea in art is first born in a certain language and its role is unchanging. In the drawings, words have their place in free and poetic form, following smoothly the curves of ink, which often only leads to the creation of the works. 

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”
Red thorn

MEDITATION ON AN OBJECT

solo photography exhibition by IVAYLO STOIMENOV 15.11 / 04.12.2020

     Meditation through photography

     When concentrating on an object there could essentially be four different phases of experience. In the first step (the one we focus on in this first part of the project) the object ''gets all the attention''. The meditator focuses entirely on the object, depriving himself from everything around, until he gets completely absorbed by it. The subjective feeling of Self is starting to disappear and only the object remains. This intense state of perception is what the author is trying to visualize in a two-dimensional space.

     With the 'Meditation through photography' project you are assigned a visual guide. Ivaylo Stoimenov’s work stems from the analog medium, managing to penetrate the objects of his depictions in a way that seems as if the two-dimensional is trying to turn itself ‘inside out’ in the viewer’s perception. The direct composition of the photographs fully captivates the senses, while the perfectly calculated formatting brings peace to the mind. Every image has a strong focal point which increases concentration. These three immutable constructs guide the viewer into a conscious deprivation of the materiality of the outside world.
While the relation to the visual concentration of Mark Rothko’s pieces is clearly apparent, Ivaylo’s work is also reminiscent of the minimalist style. The author himself has taken an ascetic direction, freeing his work from even the slightest hint of logorrhea. In the "Meditation through photography" project the visual language translates the meditative practice in a simple and efficient manner."

Pavlina Obretenova

STOYAN KUCEV

CHRONICLES IN A YEAR

Fine Art exhibition STOYAN KUTSEV 16.09.2020 / 07.10.2020

Chronicles in a year. A short story, about excitement, events and events, dreams and overlays, in an attempt to connect modern and a story of fabulous and real, dramatic - comic; An eclectic expression passing through the construct and the abstract to the sign as symbolism.

syanka

LOOKING BACK

Fine Art exhibition DESSI DENEVA 14.07.2020 / 04.08.2020

Desi Deneva won a second prize at this year's 21x21 Abstract Art Competition and this solo exhibition is her prize. LOOKING BACK Maybe the pandemic tried to "waste" time... and it is as if modern thinking finally desacralize the harmonious image of human interaction and nature. Their silent plot has lost its power. In fact, harmony has long given way to chaos. I think that's where my natural critical reflex is, looking for a foothold in the psychologicalization of the phenomena of life. This is in contrast to the intrusive images that are aggressively present everywhere and sift through the aesthetic sphere of human perception. Electronically generated reality not only complements, but also replaces the traditional real material environment. But there is something else – in a situation of plurality of personal positions, of sociocultural traditions, of philosophical paradigms, of utopian perspectives, where does the autonomy of the author's address take place? So now I found a breath to look back, but not nostalgic, but again to ask myself the question of truthfulness in art. Yet each of us, daring to analyze our own thoughts and feelings, and their influence on ourselves, finds ourselves in a double situation. On the one hand, he discovers not only his own emotions, on the other hand, it becomes more interesting when he discovers their impact on others. The phenomena are considered not only by the iterate, but to "feel" (which is the verbatim meaning of the Greek word "empathy", that is, to be resyed). You've been contacted. I think this is where I should get rid of the polemic situation about the steadfastness of personal taste and coercion from the outside. I will share with you: I am still curious to build on my own spiritual world. The lucid metaphysical archetypal references emerging from the unconscious and recreated into creativity have always tempted me. The established connections, in different contexts, entangle each other in situational rebus. The plastic ditch of paintings is populated with allusions to real objects, integrated in a personal way. Their specificity helps me to more legibly express my ideas on the canvas and provoke me for new work conversions. They initiate a transcendent limitlessness over the world of "familiar" visible reality, yet are a testament to the time they occur. In this exhibition it is sealed from ten years ago, but I perceive it with the criticality of my experience, with a look forward/beyond.

toposes

SHARED SPACES

# Solidarity_In_Culture "Shared Spaces" is carried out with the support of Sofia Municipality, under the initiative "Solidarity in Culture". The Architect project is a part of the short film “Shared Spaces“. The painting compositions of the project exist in a new reality; they are set in motion and are accompanied by a sound track of conceptual texts by Baramó in Bulgarian and English. The paintings do not illustrate the texts, nor do the texts explain the paintings. The team will release some fragments before the final production, in the sense of shared spaces. Existentialistic texts are very relevant in the current situation, when we are facing the challenge of self-knowledge. It is a road to meaningful communication with oneself; everyone is in search of one’s personal Virgil... The artist shares her vision of the Fluxus ideas reborn and further developed in the new context. Welcome to “Shared Spaces” in June 2020, and feel invited for a glass of virtual wine!

High cloudiness

PENTIMENTO

Fine Art exhibition SVETLOZAR STOYANOV-SVESTO 25.05.2020 / 20.06.2020

Pentimento is an artistic approach that involves superimposing a new image on an existing one to change all or part of the work. One idea replaces another idea, after some rethinking. The moment of "repentance" has come, as is the literal translation of the word. For me, even more interesting are those cases when, for one reason or another, there is no final erasure of the previous layer and in this process, between the images, a special connection can crystallize....

Invisible Sun

ABSTRACT ART CONTEST 2020

Fine Art Group exhibition abstract contest 21x21 2020  21.02.2020 / 17.03.2020

Dear friends. This year 23 works were adopted for the jury, which corresponded to the conditions of the 21x21 contest of the following artists: Lyubima Bardarova, Dimitar Ivanov, Plamen Bonev, Antonia Fingarova, Stanislava Stoyanova, Dimka Stavreva, Martina Karaivanova, Elena Krasteva, Viktor Georgiev, Vanya Valkova, Maria Zlatanova, Delia Chausheva, Elitsa Baramova, Orlin Dimitrov, Miriana Savova, Tsvetan Kazandjiev, Petar Krusev, Svetlozar Stoyanov-Svesto, Juliana Tekova, Nikolay Deliyanev, Kalin Ruichev, Svetozar Dimitrov and Desislava Deneva.

Seven-member jury: Prof. Chavdar Popov, Diana Draganova-Zaire, Anelia Raykova, Dimitar Yaranov, Stoyan Kutsev, Karina Popova and Radoslav Chichev, in a completely anonymous assessment chose the following artists:

First prize-Elena Krasteva for the work and "Dreams under Indigo" scanned negative and digital printing. Second prize is divided between Elitsa Baramova for "Chronotopos LXX" acrylic, pastel on cardboard and Desislava Deneva for "links" mixed technique on paper.

At one point in the second place are Delia Chausheva, Tsvetan Kazandjiev and Svetlozar Stoyanov-Svesto.

InvisibleSun50x50cm-3.jpg

INVISIBLESUN

Fine Art Solo exhibition by ENIL ENCHEV 21.01.2020 / 13.02.2020

There are two songs with the name Invisible Sun and both are of my favorite bands, the more famous is the Police, but the one I listened to as I drew and gave the name of the exhibition is the Invisible Sun of The Prodigy. The minimalist canvas of three chords and the short canto, repeated repeatedly, are the most accurate reflection of the feelings that I previewed in the paintings... Many times, I have said that abstract art is like music – just a feeling conveyed by color, I mean instrumental music, not the opera or the songs where the libretto and lyrics tell a story...

orlin web

FIRST SOLO EXHIBITION

Fine Art Solo exhibition by ORLIN DIMITROV 21.11.2019 / 14.12.2019

Orlin Dimitrov participated in the two competitions organized by the gallery-"42 Abstract" and First International abstract contest "21x21" and in the editions of BMF Pleven 2012, 2014, 2016, as well as exhibitions of Allianz Bulgaria in 2015 and 2017 in his first solo exhibition, born in 1961, in the city of Pleven artist presents 13 artworks of the last two years.

Miriana Savova

CARDBOARDS

Fine Art Solo exhibition by MIRIANA SAVOVA 08.10.2019 / 10.11.2019

Graduate of University of Veliko Turnovo, “St. Cyril and Methodius”- and graduated in 1981. Besides painting, she also worked in the field of artistic illustration and drawing. Miriana Savova is a member of Union of Bulgarian Artists (UBA) and member of International Association of Plastic Arts. She participated in over 50 group exhibitions and international symposiums in Bulgaria, France, Germany, Russia, Italy, Mexico, Serbia, Montenegro, Romania. In 2008 she won a competition for two months specialization in Cite des Arts, Paris. She had 16 individual exhibitions in Bulgaria, as well as in Romania, Serbia, Monte Negro and Germany. She won 3 awards for painting and many of her works belong to galleries and private collectors all over the world.

Wait For Nothing

SILENCIA

  solo exhibition ANTON-CONSTANTIN ANASTASSOV   15/05/2019 to 15/06/2019

Rusen Doykov orange

SCULPTURE EXHIBITION

Solo exhibition by RUSEN DOYKOV 18.06.2019 / 17.07.2019

Graduate of the National Academy of fine arts, specialty sculpture by Prof . Krum Damyanov, PhD in Art studies and Graphic arts, lecturer in the University "Paisii Hilendarski".

With its sculptures, Russen teaches aesthetics to the Spectator

21x21_Anelia_Raykova.jpg

K2

First Abstract Contest 21x21 2019

SVESTO K2

K2

Second solo exhibition by SVESTO 18.12.2018 / 19.01.2019

38 percent da Vinchi

38% da Vinci

Third solo exhibition by Anelia Raikova in [a] cube contemporary.

"If a person does not know what he can. He has to try."
Leonardo da Vinci

Todor Raikov

WALKING MAN

“Above all, do not lose your desire to walk. Everyday, I walk myself into a state of well-being & walk away from every illness. I have walked myself into my best thoughts, and I know of no thought so burdensome that one cannot walk away from it. But by sitting still, & the more one sits still, the closer one comes to feeling ill. Thus if one just keeps on walking, everything will be all right.”

Soren Kierkegaard

And I decided to go ... Todor Raykov

Face2Face pokana

FACE TO FACE

exhibition - painting and video STANISLAVA STOYANOVA and RADOSTINA DOGANOVA In his phenomenology of perception Merleau-Ponty places the vision at the center of perception. Vision is seen as an act of accomplished co-being, where I and The Other consolidate their co-existence, their mutual inter-dwelling in the unity of the present. The gaze is this intentional “aboutness” which relates to the existence of The Other, indicating not only to his objective availability but also to his spiritual existence. The conceptual exhibition “Face to Face” aims to problematize and discuss the place of the gaze in the current reality, to situate the gaze and the vision as necessary phenomenological constituents in the realization of the intersubjective relationship with The Other, as well as acquainting The Otherness, The Strangeness, and The Marginalized – from social, cultural and humane perspective. Central moment for the investigation of this cultural otherness is the painting “Eyes” by Radostina Doganova, which is inspired by the stay of the artist in India and her contact with the cultural, social and religious differences between the Eastern and the European culture. In unison, the series of paintings “The Waves” by Stanislava Stoyanova, along with the short videoinstallation “Time Passes”, problematize the complex relationship of the artist with the sea and its crucial part of her life – on the one hand, as a symbol of inspiration, on the other, as an inmost dream about the gaze of her beloved one. Stanimir Stoyanov – Goldsmiths, University of London Stanislava Stoyanova is a visual artist, who lives and works in Sofia, Bulgaria. She graduated from National Academy of Arts, Sofia in 1988. She has a variety of international participations – including exhibitions in Italy (Venice, Florence) and London (Bulgarian Cultural Institute). In 2016 she established the experimental art platform BLUESS art studio. Radostina Doganova lives and works in Bratislava, Slovakia, where she graduated from Academy of Fine Arts and Design in 2001. Her main interest is painting. She has a variety of exhibitions in Bulgaria and worldwide. Her works are exhibited in private collections and galleries in Australia, Germany, England, USA and Slovakia.

chronotopos

THE ARCHITECT PROJECT

solo exhibition Elitsa Baramova-Baramó 25.09 2018 -13.10.2018

​Amidst stardust the Architect constructs the potential of every handful of earth. The individual is conceived as a monolithic whole, and the debris of time builds the personality as a test of free will. It is an elevator to the luminous and accomplished self. Regardless of the inter-floor zones where everyone can make a stop, each person is worthy in the perspective of his development. One can get old like a cathedral, with one’s back turned to the fear of the unknown, aware of the different forms of life. Day changes to night, then morning comes again; if may be spring now, and it will come again ... the eternal cycle leads us along the spiral around the axis…

dari zlatareva

TRACES

solo exhibition Darina Zlatareva   05/06/2018 - 30/06/2018

Mario Nikolov

SHIFTING THE SPACES

solo exhibition Mario Nikolov   16/06/2018 - 02/06/2018

The exhibition "Shifting the Spaces", which I present at the Sofia Gallery [a] cube contemporary, is my first independent performance in Bulgaria since 2013. Five years! To explain at least a small part of my attitude to art, I will paraphrase the great Man Ray: "Which I can not paint, describe or photograph. And vice versa. But my heart is in painting ... "
Through the means of geometric abstraction, I am not trying to contradict either reality or the different projections of realistic art, but through my paintings I hope to look at the world beyond its material dimensions and to illustrate metaphorically the mismatch of spaces and their confused perspectives that we have to go through most of our lives. Today we see unexpected "tectonic movements" of cultural, aesthetic, moral, spiritual level that become more intrusive, more meaningless, more aggressive ...
With this exhibition, I go back to where Vassily Kandinsky, Kazimir Malevich, Pitt Mondrian, Franz Kupka and other "brothers" went, trying to recall what they were, to share their preconceptions, to if not the world, at least your thoughts and feelings. In colors ...

 

Bluess art studio

BLUESS ART STUDIO

Annual exhibition of the children from BLUESS studio with head Stanislava Stoyanova 12 may 2018 / 15 may 2018

Dikov

INTERCONNECTIVITY

solo exhibition Ventzislav Dikov    24.05.2018 /10.05.2018

Paleomatic 06

ANALOG vs DIGITAL

solo exhibition PHILIP POPOFF   11/04/ 2018 - 21/04/2018

Tatiana

THERE

solo exhibition TATIANA HARIZANOVA   06/03/ 2018 - 24/03/2018

Floating delusion

BEHIND YOU

  solo exhibition ANTON-CONSTANTIN ANASTASSOV   08/02/2018 to 24/02/2018

DOBROMIR IVAN PLAKAT

Political Balance of DOBROMIR IVAN

solo exhibition DOBROMIR IVAN  18/01/ 2018 / 03/02/2018

Yovo 7

COLOUR JAZZ SESSION

solo exhibition Yovo Yovchev 12.12.2017 / 06.01.2018

Anelia Raikova 11

"11" 

solo exhibition ANELIA RAYKOVA 21.11.2017 / 09.12.2017

Svesto 07

WHIMS

solo exhibition  Svesto 02.11.2017 / 19.11.2017

 have long experienced curiosity about all those extravagant manifestations we call whims. My desire is to digging, to what extent the wayward impulses have an impact in different life and especially creative situations. unmotivated desires and surprising twists can be existential fateful, like this, most often we mean with phrase "whims of fate". And how the fad influences the contemporary creative act, which is a complex cultural implikaciâ of imagination, cognition, experimental insights, coincidence, passion... It seems to me that under its influence on this paradigm we must add the risk. When the artist rejects the approach of gradual construction, ignores what he has created so far and radically changes it, hoping to achieve a new, different aesthetic. Sometimes it really happens, which makes me think that the whims can also be benevolent.

Alexander Kaprichev October

AUTUMNAL TOUCHES

Alexander Kaprichev watercolours 20.09.2017 / 07.10.2017

Ivan Ninov

SMALL FORMAT GRAPHICS

solo exhibition IVAN NINOV  20.06.2017 / 15.07.2017

STANISLAVA 4

SAVE ME

solo exhibition Stnaislava Stoyanova 30.05,2017 / 19.06.2017

dary z

SURFACES

solo exhibition Darina Zlatareva 09.05.2017 / 29.05.2017

MIRIANA

CONTRASTS

solo exhibition Miriana Savova  22.04.2017 / 23.05.2017

RUST I Enil Enchev

RUST

solo exhibition Enil Enchev  28.03.2017 / 19.04.2017

tandem 6

TANDEM

solo exhibition Kaliyah Ka  0 7.03.2017 / 25.03.2017

dikov 6

OBJECTS WITH UNDEFINED PURPOSE

solo exhibition Ventzislav Dikov  15.02.2017 / 02.03.2017

autumn melancholy

MEMENTO MOMENTI

solo exhibition Natalia Malakova 24.01.2017 / 11.02.2017

PLAMEN ROUSEV

RAIN

 solo exhibition Plamen Rusev  29.11.2016 / 7.12.2016

anelia raikova 4

SOUNDTRACK OF SILENCE

 solo exhibition Anelia Raikova 11.11.2016 / 26.11.2016

WALLS VII Enil Enchev

WALLS

solo exhibition Enil Enchev 28.10.2016 / 10.11.2016

Paradox

EVERYTHINGISFINE

solo exhibition Anton-Konstantin Anastassov 29.09.2016 / 18.10.2016

Alex Alexandrov 7

SRECTATORS

solo exhibition / Alexander Alexandrov 08.09.2016 / 28.09.2016

 

Alexander Alexandrov has won first prize in the competition "42 abstract" held 2016 .... as  the author of the exhibition says: "All characters are either spectators of a phenomenon or they are monitored directly and indirectly" ...The artist is never just a spectator ....

albena 15

SPACING

solo exhibition Albena Shteniovska-Egloff 12.08.2016 / 02.09.2016

transfiguration

INELIMENTAL

solo exhibition Eli Joteva  01.07.2018/16.07.2018

The project INELIMENTAL employs light to offer a new way of seeing through the shadows of two worlds. The images are selected from hundreds of double exposed analog films, shot as a personal record of experience over the last three years in Australia, Bulgaria, Croatia, Germany, Greece, Italy, Montenegro, Spain, Serbia, Turkey, Thailand and the USA. This improbable combination of elements captured on film, brings life to a series of phantasmal memories and impossible mixtures of experience and vision. Nature and cityscapes merge with human figures, monuments and rituals, thus creating a third documented un-reality, which exists only in the meeting of two separate time-spaces. The spontaneous decision-making in the shooting process transcends mental logic by instead relying on an elementary intuitive response. Ultimately, this trust in an unconscious process allows for the synchronistic alignment of spaces and objects, and points to a metaphysical interconnection between the undeveloped film and the undeveloped aspects of the collective and personal memory.

Lubomir Vassilev LAVA

WATER TOWER ART FEST

group exhibition Efrosina Stoycheva, Lubomir Vassilev, Emilia Smokova  20 june / 29 june 2016

RAINA 6

IMPULSES

solo exhibition Raina Stoimirova 03.06.2016/18.06.2016

ELAINE JEFFREY 5

The Language of Light

 solo exhibition Elaine Jeffrey 03.05.2016 / 02.06.2016

From documentary beginnings Jeffrey’s style has gone through many transitions. One of her most recent bodies of work “The Language of Light” is abstract with elements of minimalism. Using a digital camera these images have been created in Jeffrey’s studio where she sets up tableaux-like scenarios with found objects and daily utensils. Using day light from a large window and reflectors Jeffrey seeks out pockets of colour and shape that emerge within these settings. Through this work-process, light itself - which is normally seen through colour - becomes the subject matter of Jeffrey’s work.

06 o.n

O.N.

solo exhibition Georgi Georgiev Jorrras 04.04.2018 / 28.04.2016

abstract 42x42

42 ABSTRACT COMPETITION

group exhibition "42" abstract competition  18 march / 03 april 2016

Philophobia

VICTIM OF REALITY

solo exhibition Anton-Constantin Anastassov 18.02.2016/26.02.2016

Georgi Georgiev Jorrras 2

03

group exhibition Angelina Pavlova, Georgi Georgiev-Jorrras, Onnik Karamfilyan, Stanislava Stoqnowa, Albena Shteniovska-Egloff, Enil Enchev 15.12.2015/24.12.2015

46

02

group exhibition Angelina Pavlova, Enil Enchev 23.12.2015/12.01.2016

boxes 3

#vir2all

solo exhibition Enil Enchev 15.12.2015/22.12.2015

bottom of page