SOLO EXHIBITION MEDTITATION ON AN OBJECT : IVAYLO STOIMENOV 15.10/03.11.2020  МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ ОБЕКТ :  ИВАЙЛО СТОИМЕНОВ ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЯ 

We use the object as a tool to focus, and to help us isolate from everything around.

We become the object.

The object starts to fade away. Only the self is left.

The self starts to fade away. There is nothing.

Everything becomes one.

Ние използваме обекта като инструмент, за да се съсредоточим и да ни помогне да се изолираме от всичко наоколо.

Ние ставаме обект.

Обектът започва да избледнява. Само Азът остава.

Азът започва да избледнява. Няма нищо.

Всичко се превръща в едно.

  • Facebook

contemporary art gallery sofia галерия за съвременно изкуство софия © 2015/2021 Еnil