top of page

Group abstract art exhibition / Обща абстрактна изложба 14 06 2023 - 1 07 2023

With the exhibition "se7en" we will finish this season. 

Presenting seven works by seven of the gallery's artists: Anelia Raykova, Elitsa Baramova-Baramó, Delya Chausheva, Ivaylo Stoimenov, Stanislava Stoyanova, Svetlozar Stoyanov-Svesto and Stoyan Kutsev - one photographer and six abstract painters with different techniques and techniques, but united by excellent aesthetics. The result of the exhibition is impressive and worth seeing. The exhibition will run until 1 July 2023. / С изложбата "се7ем" ще завършим този сезон. Представяме седем произведения на седем от излагащите в галерията артисти: Анелия Райкова, Елица Баръмова-Барамó, Деля Чаушева, Ивайло Стоименов, Станислава Стоянова, Светлозар Стоянов-Свесто и Стоян Куцев - един фотограф и шест абстрактни живописци с различни похвати и техника, но обединени от отлична естетика. Резултатът от изложбата е впечатляващ и си струва да се види. Изложбата ще продължи до 1 юли.

The exhibition is supported by the National Cultural Fund under the Programme for the Recovery and Development of Private Cultural Organizations 2022 / С финансовата подкрепа на Национален фонд култура по  "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

Logo of NFC
bottom of page